Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(CHF)CHF B

Chart-Typ Indikator
Vertikale Skala Index
Data Interval Gleitender Durchschnitt
Volumen